EEA Grants Sozopol Foundation

За Партньорите


Община Созопол е изпълнила редица проекти в партньорство с Фондация „Созопол”. Изпълнението на тези проекти доказва на практика правилната форма на сътрудничество, благодарение на което има добри резултати. Община Созопол и Фондация „Созопол” като консултативен партньор на Организацията на Обединените Нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), стриктно се придържат към нормите на политиката на Европейския съюз за идентичност и опазване на културното наследство. И двете организации като партньори възприемат изключително богатото и разнообразно българско културно наследство като белег за национална идентичност и като част от европейското културно наследство, а опазването му и превръщането му в достояние на поколенията – като обща европейска цел. В този смисъл е идеята на настоящия проект.


Община Созопол

Бенефициентът по настоящия проект, Община Созопол, е публична институция. Създадена е с Указ № 93 на Държавния съвет на НРБ, публикуван в Държавен вестник, бр. 8, 26 януари, 1979 г. Основана е като административна и териториална единица на местно управление (ЗМСМА, параграф 2.1). Местното самоуправление се изразява в правото на гражданите и избраните от тях органи да решават всички въпроси от местно значение, които законът позволява в сферата на: общинското имущество, предприятия, финанси, данъци и такси, както и общинската администрация, устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея, образованието и др.

Общината е изпълнила редица значими за района и областта проекти. Сред тях са:

- „Интеграция на културно-историческите ценности и диверсификация на туристическите продукти на територията на Община Созопол“, изпълнен в периода 23.11.2011-06.04.2014 г. и финансиран по Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013.

- „С грижа към детето”, изпълнен в периода 28.12.2011-28.12.2013 г. и финансиран по Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013.


Фондация “Созопол”

Партньорът по проекта Фондация „Созопол” е неправителствена организация, регистрирана в общественополезна дейност. Фондация „Созопол” е водеща в неправителствения сектор, като притежава всички необходими регистрации за такъв род дейности на територията на България. Част от изпълняваните дейности касаят разработване и реализиране на проекти на национално и международно ниво. Изключителната активност на колектива от създаването на фондацията до настоящия момент й позволи да бъде призната както в национален мащаб, така и на територията на Европейското икономическо пространство, Европейския съюз и на световно ниво.

В международен план Фондация „Созопол” работи активно:

Фондация „Созопол” е първата и засега единствена българска неправителствена организация, която е в консултативно партньорство с Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО). Тя е един от десетте члена на Комитета за връзка на ЮНЕСКО с неправителствени организации от цял свят. Приоритет за организацията е насърчаването на активното взаимодействие и координацията на неправителствените организации от Източна Европа. Като консултативен партньор на ЮНЕСКО Фондация „Созопол” направи предложение което беше прието от 27 септември до 1 октомври 2014 г. в София, столицата на България и в Созопол, най-старият град на българското черноморско крайбрежие да се състои Световен форум под егидата на ЮНЕСКО на тема „РОЛЯ НА МЛАДЕЖТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО МАТЕРИАЛНО И НЕМАТЕРИАЛНО НАСЛЕДСТВО”. Представители на над 100 държави-членки на Организацията ще разискват възможностите и способите за образование на младежта за и чрез културното наследство, използване на възможностите на културата в полза на развитието, както и повишаване на съпричастността на гражданското общество към тази кауза. Фондацията е член на Лигата на историческите и достъпни градове към Европейския център за фондации, Брюксел. Благодарение на изпълнените проекти от нея град Созопол е един от шестте града в Европа, приети от Лигата. В момента Фондацията работи активно, съвместно с партньорите от гр. Торино и гр. Лука, Италия, гр. Авила, Испания, гр. Мюлуз, Франция и гр. Виборг, Дания. Към настоящия момент, Фондация „Созопол” е в контакт с редица международни организации от цял свят за установяване на трайни партньорски отношения и съвместна дейност.

В национален план Фондация „Созопол” участва в:

Заседанията на Комисията по култура и медии в Народното събрание на Република България; Работна група към Министерски съвет за изготвяне на Проект на споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 година; Работна група към Министерство на регионалното развитие и благоустройство за разработване на Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за периода 2014-2020 година; Работна група към Министерство на културата при изготвяне на проект за Закон за изменение и допълнение на Закон за културното наследство.

Фондацията организира и поддържа постоянна изложба: „Културното наследство на България-минало, настояще, бъдеще” в Национален дворец на културата. Фондацията в партньорство със Сдружение „Духовно огледало” подпомагат и представят творчеството на българските деца в България и по света. Целта на това ползотворно сътрудничество е чрез използване на различни техники на работа децата да създават творби, носещи багрите, знаците и символите на българската идентичност. Двете неправителствени организации поддържат постоянни изложби „Да бъде светлина” и „Символите на българското килимарство – символи на вяра, красота и хармония”. Двете изложби бяха експонирани в София – НДК, Берлин, Виена, Париж – ЮНЕСКО, Братислава. Предстои експониране на двете изложби в Токио, Москва, Ватикана и др.

Целият описан до тук опит на фондация „Созопол”, качественото изпълнение на дейности със сходен на това проектно предложение характер, акумулираните през годините добри практики, както и ползотворното сътрудничество при съвместно изпълнени проекти на Община Созопол и Фондация „Созопол” налагат включването на партньора по проекта. Това ще гарантира доброто управление на дейностите, постигането на заложените резулта, както и „добавена стойност” на проектното предложение.