EEA Grants Sozopol Foundation

За Програмата


Богатото културно, историческо и природно наследство на България предлага голям потенциал за икономически растеж, увеличаване на заетостта и по-голямо социално сближаване. За да се използва този потенциал са необходими инвестиции, с помощта на които да се спре процеса на влошаване на състоянието на културното наследство и да се съживи част от него, за да се използва от сегашните и бъдещите поколения. Необходима е подкрепа за стимулиране на развитието в областта на съвременното изкуство и култура, да се насърчи междукултурният диалог и да се повиши информираността на обществото по отношение значимостта на културното многообразие.

Освен инвестиции за опазване на българското културно наследство има належаща нужда и от повишаване на степента на участие на хората в изкуството и културата; необходимо е подкрепата да се насочи към мерки, които ще предоставят на хората по-голям достъп до българското изкуство, култура и наследство както физически, така и дигитално.

Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, по която се изпълнява и финансира проект „Созопол – съхраненото културно наследство и културна идентичност през вековете“, е един пример как при осигурено финансиране и добро партньорство между държавно и местно ниво и неправителствения сектор могат да се постигнат много добри резултати при възстановяването и опазването на културно-историческото и архитектурното наследство на България.

Министерството на културата е Програмен Оператор за Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014). Размерът на гранта от страните донори (Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия) по програма БГ08 е 14 000 000 eвро. На 21.05.2013 Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ бе одобрена от Комитета на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Споразумението за изпълнение на програмата бе подписано на 15.10.2013 от страна на ръководителя на Националното координационно звено по ФМ на ЕИП в България и министъра на културата на България. Програма БГ08 включва мерки, касаещи приоритетни дейности в областта на консервацията на културното наследство и насърчаването на многообразието в изкуството и културата.

Грантове по програмата се предоставят за реализиране на проекти по следните основни мерки:

- “Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” с бюджет 7 106 470 евро. Мярката е насочена към реставриране, реновиране и възстановяване на сгради от културното наследство, обновяване чрез интерактивни технологии на изложбени пространства и платформи, дейности за предпазване на пространства от културното наследство и музеи на открито. Проект „Созопол – съхраненото културно наследство и културна идентичност през вековете“ е финансиран именно по тази мярка.

- “Документиране на културната история” с бюджет 2 935 000 евро. Мярката е насочена към проектни идеи за конвертиране на обекти с културна стойност в дигитален формат за първи път, създаване на дигитални центрове за културното наследство в културни институти или университети.

- “Достъпност на културното наследство за обществеността” с бюджет 1 594 412 евро. Мярката е насочена към улесняване на достъпността до музеи и културни центрове, отваряне за посетители на сгради от културното наследство, създаване на нови дигитални съдържания в Интернет в областта на културата.

- Малка грантова схема: “Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура” – бюджет 788 235 евро. Малката грантова схема е насочена към реализиране на нови изложби и събития, свързани със съвременното изкуство.