EEA Grants Sozopol Foundation

Постигнати резултати


Като се взема предвид значението на опазването на културното наследство и развитието на културното многообразие за устойчивото развитие на обществото, партньорите по Проекта и обществеността на Община Созопол са убедени, че създаването на Етнографски музей в къща „Тракийски хан” – културна ценност от национално значение изцяло спомага за опазване на културното и историческото наследство.

Желаната промяна допринася за постигане на целите на Програмата и на Мярка 1 към нея. Тя съответства напълно на европейските, националните, регионалните и местните цели и приоритети в сферата на културното наследство. Чрез проекта се осъществява специфичен принос към развитието на културата и нейното многообразие. Това е постигнато чрез по-широко представяне на българското културно наследство в европейския контекст на културен обмен. Постигнати са конкретните цели на Програмата – обновяване и реставриране на сгради с културна стойност и обществена значимост, ревитализиране на изложбени пространства, развитие на музей на закрито и открито и дейности за предпазване на пространства от културното наследство. С общи усилия и кандидатът Община Созопол, и партньорът Фондация „Созопол”, както и местната общественост ще работят активно за предпазване на пространства от културното наследство в рамките на Археологически резерват „Античния град Аполония”. Изпълнението на тези дейности е показател за високата обществена нагласа по отношение на опазването на културното наследство – те ще бъдат изпълнени на доброволни начала и безвъзмездно. Проектът допринася за защитата и опазването на част от културното наследство на Югоизточна България за бъдещите поколения.

По време изпълнението на проекта са извършени дейности за постигане на заложените очаквани резултати. Извършени са археологически проучвания за изясняване на стратиграфията на културните напластявания на къща „Тракийски хан” и около нея. Извършени са консервация и реставрация на културна ценност от национално значение. Създаден е Етнографски музей с експозиции на открито и закрито в къща „Тракийски хан” и прилежащ типичен созополски двор.

Чрез реализацията на дейностите по проекта, партньорите успяват да постигнат редица значими резултати:

- Възстановена и опазена е част от културно наследство за бъдещите поколения;

- Осигурена е достъпност до културното наследство;

- Документирана е културната история, представени са съвременни изкуства и култура и е направена още една стъпка към приноса към културното многообразие;