EEA Grants Sozopol Foundation

Целеви групи


Ефектът от реализацията на проекта за целевите групи: жителите на Община Созопол; местни и национални туроператори, хората, предлагащи основни и допълнителни туристически услуги; бизнесмени, реализиращи своята дейност на територията на общината; учени и изследователи в сферата на проучване и опазване на културното наследство; българските и чуждестранните посетители в Созопол и региона е голям, многостранен и многопосочен. Те имат реалната възможност да се запознаят отблизо с историята, бита, обичаите и традициите на местното население. Специалистите, работещи по изпълнението на проекта извличат ползи от дейността си чрез усвояване и реализиране на добри практики, методологии и технологии. Всяка една от посочените целеви групи извлича пряка или косвена полза по време на изпълнение на дейностите по проекта и след въвеждане в експлоатация на Етнографски музей в къща „Тракийски хан”. След получената информация и запознаване с материята се разгръща потенциалът на всички хора, попадащи в целевите групи, като по този начин се създава едно будно и активно общество. Дава се възможност и на хора в неравностойно положение, както и на всички останали да се докоснат до непреходното ни културно-историческо наследство и архитектурното наследство. Такъв проект с ярко изразена образователна цел доведе до по-голям интерес и познания на обществото за изминалите исторически епохи. Желаната промяна и ефектът от реализацията на проекта доразвиват мирогледа и положителната нагласа на много хора, което, от своя страна, дава възможност да се получи и обратна информация от целевите групи, както и разширяване на предоставената информация от обществото към проекта.